Mẫu Giấy chuyển hộ khẩu chuẩn theo quy định hiện hành

Mẫu Giấy chuyển hộ khẩu chuẩn theo quy định hiện hành

Mẫu Giấy chuyển hộ khẩu – Mẫu HK07, được dùng để cấp cho các trường hợp chuyển nơi thường trú, ban hành kèm Thông tư 36/2014/TT của Bộ Công an.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

(Phần cấp cho người chuyển hộ khẩu)

1. Họ và tên (1):………………………………………………………………………………………….

2. Tên gọi khác (nếu có):……………………………………………………………………………..

3. Ngày, tháng, năm sinh: ……./……./…………….. 4. Giới tính:…………………………….

5. Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………….

6. Nguyên quán:………………………………………………………………………………………..

7. Dân tộc:…………………….………….. 8. Tôn giáo:…………….. 9. Quốc tịch:…………

10. Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

11. Họ và tên chủ hộ nơi đi:……………………………….……… 12. Quan hệ với chủ hộ:

13. Lý do chuyển hộ khẩu:…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

14. Nơi chuyển đến:……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

15. Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu (2):

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nguyên quán

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ (3)

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

……..ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

———————-

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu;

(2) Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.

(3) Ghi mối quan hệ với người chuyển hộ khẩu tại Mục 1.

Ghi chú:

Lập 02 bản, một bản cấp cho công dân để nộp tại nơi đăng ký thường trú, một bản lưu tại nơi cấp giấy.

Bài viết liên quan