Hướng dẫn thủ tục hủy hóa đơn giấy bắt buộc trước ngày 01/11/2020

Nội dung chính

Hướng dẫn thủ tục hủy hóa đơn giấy bắt buộc trước ngày 01/11/2020

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, hạn cuối triển khai hóa đơn điện tử là 01/11/2020. Do đó, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh cần phải tiến hành thủ tục hủy hóa đơn giấy bắt buộc trước ngày 01/11/2020.

1. Bắt buộc hủy hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 36 Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng, cung cấp dịch vụ quy định:

  • Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020.
  • Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020.

Đồng thời tại khoản 4 Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn quy định về hóa đơn điện tử thì từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.

Như vậy, các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh bắt buộc tiến hành thủ tục hủy hóa đơn giấy để chuyển sang hóa đơn điện tử trước ngày 01/11/2020.

2. Hướng dẫn thủ tục hủy hóa đơn giấy

Tại khoản 3 Điều 8 và khoản 3 Điều 13 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định việc hủy hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) và ngừng sử dụng hóa đơn đã thông báo phát hành thực hiện theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP.

Cụ thể, theo Điều 27 Nghị định 51/2010/NĐ-CP, hướng dẫn bởi Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định thủ tục hủy hóa đơn giấy được thực hiện gồm 04 bước sau:

Bước 1: Thành lập Hội đồng hủy hóa đơn (trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh)

Lưu ý: Thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải bao gồm đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức kinh doanh.

Bước 2: Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy

Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy phải ghi chi tiết:

  • Tên hóa đơn;
  • Ký hiệu mẫu số hóa đơn;
  • Ký hiệu hóa đơn;
  • Số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);
  • Hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử.

Bước 3: Lập biên bản hủy hóa đơn

Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn cần ký vào biên bản hủy hóa đơn, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Bước 4: Thông báo kết quả hủy hóa đơn gửi đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp

Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Mẫu 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Lưu ý:

  • Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp hủy;
  • Số lượng: 2 bản (một bản lưu nội bộ tổ chức, một bản gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp);
  • Thời hạn gửi thông báo kết quả: chậm nhất không quá 5 ngày kể từ ngày thực hiện thủ tục hủy hóa đơn;

Trên đây là toàn bộ thủ tục hủy hóa đơn giấy doanh nghiệp cần biết để thực hiện trước ngày 01/11/2020.

Lê Vy

THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT NGÂN THÁI 

Hotline: 0981176858 | Email: luatnganthai@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 3, số 142 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.luatnganthai.vn

Bài viết liên quan