Mẫu Giấy giới thiệu thông dụng nhất áp dụng cho mọi trường hợp

Mẫu Giấy giới thiệu thông dụng nhất áp dụng cho mọi trường hợp
Mẫu Giấy giới thiệu thường được sử dụng khi cá nhân/tổ chức cử người khác đi giải quyết công việc. Mặc dù mỗi đơn vị sẽ có 1 mẫu Giấy giới thiệu riêng nhưng mẫu Giấy giới thiệu mà chúng tôi trình bày dưới đây là mẫu thông dụng và thường được sử dụng nhất.
mau-don-boi-thuong-thiet-hai-khi-tai-nan-giao-thong_2020

Nội dung chính

Ý nghĩa của Giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu là cách thức một đơn vị/cá nhân hay tổ chức giới thiệu một cá nhân đi thực hiện công việc hay đến công tác tại một nơi nào đó thay mặt cho cá nhân/tổ chức của mình.

Trước khi giới thiệu cá nhân đến làm việc, các đơn vị, cơ quan đã phải thống nhất với nhau về công việc. Giấy giới thiệu có tác dụng đảm bảo để cá nhân có thể có các quyền lợi nhất định khi làm việc tại nơi được giới thiệu, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Đồng thời, đơn vị tiếp nhận sẽ thuận tiện trong việc nhận diện người đến giải quyết công việc, tránh nhầm lẫn.

Một số mẫu Giấy giới thiệu thường gặp:

  • Giấy giới thiệu rút tiền ngân hàng
  • Giấy giới thiệu chuyển trường
  • Giấy giới thiệu đăng ký xe máy
  • Giấy giới thiệu người vào Đảng
  • Giấy giới thiệu công tác.

Mẫu Giấy giới thiệu thông dụng nhất

Mẫu Giấy giới thiệu 01 liên

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /GGT- ………

…….. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU

………………………………………….. trân trọng giới thiệu:

Ông (bà):………………………………. ………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………

Được cử đến: ………………………………………………………………….

Về việc:………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.
Giấy này có giá trị đến hết ngày……………………./.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Mẫu Giấy giới thiệu 02 liên

ĐƠN VỊ: ……………………..

SỐ: ………………../GT

GIẤY GIỚI THIỆU

 

Giới thiệu:……………………… …………………..

Chức vụ:…………………… ………………………..

Được cử đến:………….. …………………………..

Để:………………………… ……………………………

…. ……………………….

Có giá trị từ …….. đến…………..năm 20……
Ngày …….. tháng …… .năm ………..

Thủ trưởng đơn vị

ĐƠN VỊ: …………..

SỐ:…………./GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY GIỚI THIỆU

 

Kính gửi: ……………………………… ………………. ………………..

Trân trọng giới thiệu: …………. …………………. …………………

Chức vụ: ……………………………… ……………… …………………

Được cử đến: …………………………………………………………

Để:…………………………. ………………………………. ………………

………………. ………………….. …………………. …………… ……………

Đề nghị: ………………. ………………… ……………..giúp đỡ ………………. ………………….. . ………… ……………. hoàn thành nhiệm vụ.

Có giá trị từ…………….đến…………….năm 20……
Ngày …….. tháng …….. năm ………

Thủ trưởng đơn vị

Bài viết liên quan